Schulten OC  
Schulten Opleidingen & certificering, Voortsweg 99, Enschede 053-4343737info@schulten-oc.nl

VVI (Veiligheid voor de industrie deel II)

Omschrijving

vvi-veiligheid-voor-de-industrie-deel-ii

In de Arbo-wet is bepaald dat de werkgever verantwoordelijk is voor de voorlichting en het onderricht van werknemers op het gebied van de veiligheid. De medewerkers binnen de organisatie moeten op de hoogte zijn en blijven van de actuele ontwikkelingen op dit gebied. Tijdens de cursus VVI (Veiligheid voor de industrie deel II) leert men de potentiële gevaren kennen en raakt men bekend met de geldende veiligheidsvoorschriften. Zo blijven veiligheidsrisico’s op het werk beheersbaar.

Doelgroep

De cursus VVI (Veiligheid voor de industrie deel II) is bestemd voor toezichthouders en leidinggevenden die werkzaam zijn in o.a. fabrieken, handelsondernemingen en openbare diensten, die niet specifiek werkzaam zijn binnen de petrochemische industrie, maar waar strenge maatregelen gelden op het gebied van veiligheid.

Cursusinformatie: VVI (Veiligheid voor de industrie deel II)

De cursussen Veiligheid voor de industrie deel 2 worden in diverse plaatsen in Nederland gegeven. Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer en voorzien van parkeergelegenheid. Ook bestaat de mogelijkheid de cursus in-company bij u te verzorgen, vanaf 8 cursisten is dit een uitstekende optie. De in-company cursus wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.

De volgende onderwerpen worden in de cursus VVI (deel II) behandeld:
 • Basiskennis Arbowetgeving
 • Risicomanagement
 • Veilig werken en leidinggeven
 • Basiskennis veiligheid en ongevallenpreventie
 • Basiskennis gevaarlijke stoffen
 • Basiskennis brand en explosie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veilig werken in besloten ruimten
 • Veilig werken met handgereedschap
 • Veilig werken met apparaten
 • Veilig tillen
 • Veilig werken met hijsmiddelen
 • Veilig werken op hoogte
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Het bedrijfsnoodplan en de bedrijfshulpverlening
 • Bedrijfsspecifieke risico’s
 • Proefexamen

Voor een bepaald deel kan een bedrijfsspecifieke invulling aan de (theoretische) veiligheidscursus worden gegeven. Dit in tegenstelling tot VCA, waar alleen maar de onderwerpen behandeld dienen te worden gesteld door het SSVV.

Voor de opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. De uitgangspunten voor deze opleiding zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

Het theoriedeel wordt getoetst met een schriftelijk veiligheidsexamen. Het praktijkdeel wordt mondeling getentamineerd op de eigen werkplek. Als een cursist geslaagd is voor het theoriegedeelte ontvangt hij het persoonsgebonden VVI certificaat deel 2 leidinggevenden (EN 17024). Dit certificaat is vijf jaar geldig. Na drie jaar moet de cursist een controlelijst invullen waarin hij/ zij verklaart nog steeds in hetzelfde beroep werkzaam te zijn. Het invullen gebeurt via internet.

De duur van deze cursus is afhankelijk van de te behandelen bedrijfsspecifieke onderdelen en duurt minimaal 2 dagen of 4 dagdelen (inclusief de theoretische toets).

Informatieaanvraag

Alleen op mobile